Diễn cầm tam thế

Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung

dien cam tam the

Lời giải luận :

Phàm khi coi vận thời hãy xem bài giải trước đây mới đặng hiểu rõ cách thức để xem .
Trong đây mỗi tuổi nào ở chương trước đều có để rõ : người đàn ông tờ ông gì độ mạng ,
người đàn bà thờ bà gì độ mạng tuỳ theo tuổi mà thờ và mỗi tuổi đều có điều luận 30 câu thơ
để ngâm cịnh về số mạng trong đời của mình, đặng hưởng sự sang hèn giàu sang, may rủi, vợ
chồng , anh em , con cháu ra thế nào , mình đặng biết rõ số mạng của mình, thật quả không sai
rồi kế đó quyết đoán vận thời trong mỗi năm thịnh suy và trong mỗi năm có 12 tháng may
rủi và trong mỗi tháng có đoán rõ ngày kỵ hạp của mình.
Phép coi nên chú ý tìm và xem cho thường thì sẽ rõ vận thời năm, tháng , ngày sắp đến
thạnh, suy may rủi của mình làm người nên hiểu vận thời là điều quý hơn cả .

Phép coi vận thời mỗi năm

Như coi vận thời người đàn ông mấy mươi tuổi , thì coi hàng số tuổi đàn ông ở hàng trên,
còn như coi vận thời của người đàn bà mấy mươi tuổi thì coi hàng số tuổi đàn bà ở hàng dưới
như tìm số tuổi của mình gặp ở tại chỗ tháng nào thì lấy chỗ tháng đó làm cái vận thời một
năm , còn muốn xem tháng nào thì kiếm tháng đó xem thì biết kiết hung .

Phép coi vận thời mỗi tháng

Đàn ông , đàn bà coi chung , như muốn xem vận thời may rủi tháng giêng thì tìm tháng
giêng mà coi ,như muốn xem vận thời may rủi tháng 2 thì tìm tháng 2 mà coi , có đủ 12 tháng
vận thời may rủi , những điều kỵ hạp quyết đoán rõ ràng,mỗi năm nào cũng coi trọn 12 tháng
đó , như coi hết tháng chạp thì trở lại coi tháng giêng.
Khi coi vận thời phải coi cái năm trước, coi kỵ nặng hay kỵ nhẹ , rồi sẽ coi vận thời mỗi
tháng , như coi vận thời gặp năm kỵ nặng, thì phải nên chú đề phòng và cầu nguyện trời phật
phù hộ cho đặng nhẹ qua.

Phép coi vận thời mỗi ngày

Đàn ông , đàn bà coi chung , trước khi muốn xem vận thời ngày kỵ, ngày hạp thì phải coi
trong lịch Nhựt Thần là ngày gì ? Hoặc là ngày Tý, ngày Sửu, ngày Dần chi đó tính coi nhằm
ngày mấy ở ngoài hoặc là mùng 1, mùng 2, mùng 3 chi đó, rồi sẽ coi trong tháng ngày kỵ hạp
trong mỗi tháng quyết đoán không sai.

Lời giải luận nên lưu ý

Coi vận thời gặp năm kỵ, tháng kỵ là kỵ nặng phải nên đề phòng
Coi vận thời gặp năm hạp và gặp tháng kỵ là kỵ nhẹ, có việc kỵ đặng nhẹ.
Coi vận thời gặp năm hạp và tháng hạp là hạp trọn tốt , đặng may vui vẻ. Năm hạp có
tháng kỵ , tháng hạp có ngày kỵ , ngày hạp có giờ kỵ xin chú ý .

Lời phụ cập

Kính trình chư độc giả xin chú ý điều này làm gốc, bởi sự họa phước rủi may do nơi phận
thời khiến sanh cho ta là một lẽ phải, không thể trốn tránh nơi đâu cho khỏi nhưng có một lẽ là
hoạ phước tự tay ta làm, nên trong sách có câu :” họa phước như ảnh tuỳ hình” nghĩa là :”điều
hoạ phước như bóng theo hình”như làm điều ác thì có tai hoạ ngaycho nên lúc đặng bí thời suy
ta đặng biết trước ta nên ẩn dật và chú ý đề phòng thì chắc có phần đặng nhẹ và nhớ trước
ngày ta có làm điều lành nên lúc kỵ lấy đó mà mua chuộc sự suy bỉ tai hoạ đặng qua .
Lời giải luận trên đây xin trình chư đọc giả đặng thêm ý kiến tâm lý của khoa số mạng vận
thời .

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.