Xem bói diễn cầm tam thế

Xem bói số 21 : Coi tuổi con gái có phá sản của chồng hay không ?

Nếu số này ai phạm thì khi có chồng phá hại của cha mẹ chồng và của chồng. Dầu có lãnh cả gia tài cũng phá hết. Phép tìm coi [...]

Xem bói số 20 : Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ?

Số này nếu ai phạm thì khi có vợ phá hại của cha mẹ vợ, và của vợ. Dầu có lãnh hết gia tài cũng phá hết. Phép tìm coi [...]

Xem bói số 19 : Coi thi cử kỳ nhì lấy khoa đặng hay không ?

Phàm khi coi thi kỳ nhì là coi đây Trước phải tìm tuổi gì ? ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ gì ? rồi tìm ra chương sau gặp 2 chữ đó thi có bài nói rõ khoa thi. Nếu không có nói thi, không nói khoa, nếu trùng 2,3 tháng cũng là [...]

Xem bói số 18 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ?

Phàm khi coi thi kỳ nhứt là coi đây Trước phải tìm tuổi gì ? ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ gì ? rồi tìm ra chương sau gặp 2 chữ đó thi có bài nói rõ khoa thi. Nếu không có nói thi, không nói khoa, nếu trùng 2,3 tháng cũng là [...]

Xem bói số 17 : Coi học giỏi dở ?

Phàm khi coi số học phải coi tuổi gì ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ gì ? rồi tìm ra chương sau coi chữ đó thì hiểu học giỏi dở Nam nữ coi chung. Trực Kiên Sanh nhằm Trực Kiên thì học rất thông minh , học ít hiểu [...]

Xem bói số 16 : Coi ruộng đất có không ?

Phép coi phải tìm mục lục chương số 6 , coi mạng gì cho biết , rồi coi mới đặng , trước tìm mạng rồi biết mình sanh tháng mấy , rồi coi ngang ra gặp tháng sanh rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ gì ? rồi coi tiếp theo sau đây tìm chữ đó coi thì rõ . Chữ Không [...]

Xem bói số 16 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ?

Coi số có tay nuôi vật đặng hay không ? Phép coi tìm tuổi gì ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ gì ? rồi tìm ra chương sau , tìm chũ đó coi có bài giãi nghĩa rõ nuôi đặng không thì biết. Nam nữ coi chung. Chữ Kiên Số này có số [...]

Xem bói số 15 : Coi địa – chi hiệp tháng sang tháng hèn

Phép coi tìm tuổi gì ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu tìm thấy 2 chữ gì ? rồi tìm 2 chữ đó ở sau đây , có nói rõ sang hèn. Nam nữ coi chung. Phụng Hòang Số này đặng Phụng Hòang tánh hiền lành, có chức phận lớn bằng không thì cũng [...]

Xem bói số 14 : Coi địa – chi hiệp tháng sang tháng hèn

Phép coi tìm tuổi gì ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu tìm thấy 2 chữ gì ? rồi tìm 2 chữ đó ở sau đây , có nói rõ sang hèn. Nam nữ coi chung. Nhựt Mã Số này đặng Nhựt Mã tánh hay đi nhiều làm ăn khá, có điền địa, thâu tài lợi [...]

Xem bói số 13 : Coi Thiên – Can hiệp tháng sanh sang hèn

Phép coi phải tìm 10 Thiên – Can tuổi , coi nhằm chữ gì, rồi tìm chữ đó ở chỗ này, rồi tìm tháng sanh mấy, gặp rồi ngó lên đầu hàng, coi nhằm 2 chữ gì, rồi tìm ra chương sau gặp 2 chữ đó coi. Nam nữ đều coi chung. Đây dùng Thiên – Can tìm tháng sanh mà thôi. Nếu trùng [...]

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.